УВАГА!!! Гімназія ПРАЦЮЄ в дистанційному режимі!!! УВАГА!!! Гімназія ПРАЦЮЄ в дистанційному режимі!!! УВАГА!!! Гімназія ПРАЦЮЄ в дистанційному режимі!!!

Нормативна база

ЗАКОН УКРАЇНИ Про освіту

ЗАКОН УКРАЇНИ Про молодіжні та дитячі громадські організації

Конвенція старшокласників України

 

Затверджено рішенням конференції

батьківського, педагогічного та учнівського

колективів гімназії, протокол №1 від 22.05.2005

Конституція гімназійної республіки

Преамбула

 

В умовах створення незалежної самостійної держави, з метою виховання громадськості, підвищення суспільної активності молоді, прилучення її до загальнодемократичних цінностей, виробки навичок, прийняття самостійних рішень, розвитку інтелектуальних та організаторських здібностей, почуття відповідальності з урахуванням необхідності поглиблення взаємодовіри, взаєморозуміння і співробітництва між учнями та учителями, учнівський парламент вважає необхідним прийняття Конституції гімназійної республіки.

 

1. Загальні положення

1.1. Учень стає громадянином Республіки з моменту його вступу до Первомайської гімназії за рішенням адміністрації.

1.2. Громадянство припиняється у разі:

- переходу учня в іншу школу;

- виключення учня із гімназії за рішенням Ради;

1.3. Гімназійна республіка існує на принципах демократії, співуправління, творчого підходу до рішення питань гімназійного житгя, гласності.

1.4. Інтереси дитини, її всебічний розвиток, утвердження загальнолюдських цінностей визначають основній зміст, спрямованісгь діяльносгі гімназійної Республіки.

1.5. Утвердження духу співробітництва, розвиток дій, розвиток дитячої особистості, підтримка атмосфери довіри, тісний взаємозв'язок з органами учнівського самоврядування є основою діяльності педагогічного колективу.

1.6. Рішення, які приймають органи гімназійного самоврядування є обов'язковими і виконуються учнівським та педагогічним колективом. Пропозиції, прийняті Парламентом гімназійної Республіки мають бути обов'язково розглянуті педагогічним колективом та адміністрацією.

 

2. Права та обов'язки учнів

Кожен учень має право:

2.1 Користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою гімназії.

2.2 Мати доступ до інформації всіх галузей знань.

2.3 Брати участь у науково-дослідній, експериментальній, конструкторській та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах.

2.4 Обирати альтернативні предмети у 1-3 класах навчання в гімназії.

2.5 Обирати профіль подальшого вивчення навчальних предметів з 4 -го класу гімназії.

2.6 Обирати та бути обраним в органи учнівського самоврядування.

2.7 Приймати участь у співуправлінні гімназійною Республікою.

2.8 Брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках: тощо.

2.9 Збиратися мирно, без агресії і проводити збори, походи, дискотеки, про проведення яких завчасно сповіщаються адміністрація та органи самоврядування.

2.10 Відстоювати свої права в суперечках. У випадку виникнення конфліктної ситуації у взаємостосунках між учнями, а також між учнями та вчителями, учень має право звернутися у комітет правового виховання учнівського парламенту (справа повинна бути розглянута у тижневий строк).

2.11 Вимагати від вчителя показати свої перевірені контрольні, самостійні, залікові роботи з метою ознайомлення, звернутися до вчителя за поясненням отриманого балу (оцінки).

2.12 Учні не повинні отримувати більше однієї форми контролю знань з різних предметів на один день (окрім самостійних робіт).

2.13 На захист від будь-яких форм експлуатації, насилля, які порушують права учня або принижують його честь і гідність.

2.14 Ніхто не має право примусити учнів працювати у вільний від занять час без його особистої згоди.

2.15 Кожен учень має право на повагу до його гідності, на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права та свободи інших людей.

Кожен учень зобов'язаний:

2.16 Систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навиками, підвищувати свій загальнокультурний рівень.

2.17 Керуватися у своїх цілях моральними, загальнолюдськими цінностями.

2.18 Дотримуватися правил громадського співіснування, з повагою ставитися до свободи, прав, гідності людини, її переконанням.

2.19 Берегти авторитет Первомайської гімназії, підтримувати та продовжувати її традиції.

2.20 Виконувати вимоги адміністрації та педагогічних працівників, а також постанови органів та виборчих осіб учнівського самоврядування.

2.22 Не пропускати уроки, а також не запізнюватися на них без поважної причини, а саме:

- хвороба, про що свідчить довідка від лікаря;

- екстремальні сімейні обставини, про що засвідчує записка від батьків.

2.23 Дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд.

2.24 Сумлінно чергувати в класі, а також в приміщенні гімназії або на її території згідно з графіком.

2.25 Дбати про порядок на території гімназії та прилеглій території (підтримувати чистоту, займатися озелененням, берегти майно та ін.).

2.26 На території Первомайської гімназії забороняється вживання алкогольних та наркотичних речовин, паління.

2.27 Забороняється фізичне та моральне насильство.

 

3.Організація виборів учнівського Парламенту

3.1 Вибори до органів шкільного самоврядування є вільними і відбуваються на основі рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

3.2 Вибори здійснюються на демократичній основі. Всі школярі починаючи з 2 класу мають активне і пасивне виборче право (право обирати та бути обраними). Забороняється обмеження виборчого права учнів залежно від результатів навчання.

3.3 Вибори проходять у кожному класі окремо.

3.4 Кількісний склад:

- 2 представники від класу з 4 по 7 класи;

- 1 представник від класу з 1 по З клас.

3.5 Відбір кандидатур для голосування проводиться відкрито у процесі загального обговорення. Кандидатів бажано виписувати, орієнтуючись такими якостями, які повинні бути притаманні їм у певній мірі:

- впевненість у собі;

- уміння само організовуватися, організувати будь-яку справу, повести за собою;

- наполегливість у досягненні поставленої мети;

- почуття власної гідності;

- почуття справедливості;

- об'єктивність під час вирішення спірних питань;

- комунікабельність;

- готовність прийти на допомогу, захистити права людини;

- порядність у стосунках з оточуючими, повага до людей;

- уміння визначати свої помилки;

- уміння володіти собою.

3.6 Чергові вибори представників у парламент та відповідальних за напрямки роботи проводяться у третій тиждень квітня щорічно.

3.7 Вибори у 1-х, 4-х та 7-х класах проводиться у третій тиждень вересня нового навчального року.

 

4. Органи самоврядування та їх повноваження

4.1 Вищим органом співуправління гімназійної Республіки є Рада. Вона має законодавчо - розпорядчі функції. Збирається на обов'язкові засідання 2 рази впродовж навчального року, а також в міру необхідності для рішення найбільш важливих питань в житті гімназії.

Її склад:

- керівники парламентських комітетів (учні);

- куратори парламентських комітетів (учителі);

- адміністрація;

- правління батьківського комітету та правління піклувальної Ради.

4.2 Вищим органам учнівського самоврядування є учнівський Парламент. Це постійно діючий орган. Безпосередня робота здійснюється у комітетах, які куруються учителями.

4.3 Склад Парламенту гімназії 40-43 особи, які обираються шляхом відкритого голосування від класів строком на 1 рік. Членом Парламенту може бути учень, що досяг 10 років, є активним учасником гімназійних справ.

4.4 Участь у роботі Парламенту його члени беруть у вільний від навчання час. Засідання Парламенту проходить відкрито.

4.5 Парламент повноважений приймати рішення за умови присутності більш як 2/3 від кількості його складу.

4.6 Повноваження членів Парламенту припиняються одночасно з припиненням повноважень Парламенту.

4.7 Повноваження членів Парламенту можуть бути припинені достроково у випадку:

- складання повноважень за особистою заявою;

- відкликання полісом свого представника із складу Парламенту;

- у разі закінчення навчання в гімназії.

4.8 Член Парламенту може бути виключений зі складу Парламенту за рішенням Парламенту гімназії (у разі, якщо за це проголосувало більш, ніж 2/3 Парламенту).

 

5. Повноваження Парламенту гімназії

- прийняття рішень з найважливіших питань гімназійного життя у межах своєї компетенції;

- внесення пропозицій адміністрації гімназії, педагогічній раді з питань навчання та дозвілля;

- координація роботи класів (полісів), доведення до полісів завдань роботи Парламенту;

- піклування про створення належних умов для навчання і дозвілля учнів.

5.1 Члени Парламенту можуть звернутися із запитанням до педагогічної ради гімназії. Педагогічна рада зобов'язана повідомити про результати розгляду запиту.

5.2 Парламент гімназії затверджує перелік комітетів та обирає голів комітетів.

5.3 Безпосередня робота парламенту здійснюється у комітетах, якими керують куратори - вчителі.

5.4 Комітети Парламенту працюють згідно з «Положенням про повноваження парламентських комітетів».

5.5 Для вирішення найбільш важливих питань гімназійного життя проводиться засідання розширеного парламенту (Парламент гімназійної Республіки та мери полісів)

 

6. Президент

6.1 Роботу парламенту очолює президент.

6.2 Президентом школи може бути обраний учень, якому на день виборів виповнилося 14 років і який є учнем первомайської гімназії.

6.3 Президент складає клятву.

6.4 Обраним вважається кандидат, за якого проголосувало більш, ніж 2/3 кількісного складу Парламенту,

6.5 Президенту гімназії вручається відповідне посвідчення.

6.6 Другий кандидат за кількістю голосів призначається віцепрезидентом.

6.7 Президент обирається строком на 2 роки.

 

7. Повноваження президента

- виносити на розгляд Парламенту питання, що турбують учнів гімназії;

- має право брати участь у роботі педагогічної ради гімназії;

- має право ініціювати зміни, що покращать процес навчання та дозвілля учнів у гімназії;

- має право голосу при вирішенні питання подальшого навчання учнів у гімназії;

- бере участь у роботі будь-якого комітету:

- не має право передавати свої повноваження іншим особам;

- рішення президента незалежні від рішень адміністрації з питань учнівського самоврядування.

7.1 Повноваження президента гімназійної Республіки припиняються у разі:

- відставки;

- неможливості виконувати свої обов'язки за станом здоров'я;

- усунення з поста в порядку імпічменту;

- закінчення терміну навчання в гімназії.

7.2 Президент може бути усунений з поста в порядку імпічменту. Питання про Президента гімназії з поста ініціюється більшістю (50%+1) парламенту.

7.3 Рішення про усунення президента гімназії з посади в порядку імпічменту приймається рішенням Парламенту не менш як 2/3 від кількісного його складу.

 

8. Внутрішній устрій гімназійної Республіки

8.1 Систему внутрішнього устрою гімназійної Республіки складають поліси (з 1 до 7 класу), які працюють у дев'яти напрямках згідно з Положенням про «Повноваження парламентських комітетів».

 

9. Внесення змін до Конституції гімназійної Республіки

9.1 Положення Конституції можуть бути змінені або скасовані, якщо за цю пропозицію проголосувало більш ніж 2/3 кількісного складу учнівського Парламенту.

 

Клятва Президента гімназійної Республіки

 

Я,...., обраний учнями Первомайської гімназії, вступаючи на посаду Президента учнівської республіки, урочисто присягаю і зобов'язуюсь всіма своїми справами розвивати учнівське самоврядування, відстоювати і захищати права учнів. Сприяти зміцненню доброзичливих, дружніх стосунків між вчителями та учнями гімназії. Виконувати свої обов'язки в інтересах колективу гімназії, підносити авторитет свого навчального закладу.